Skip to main content

Retssager og voldgiftssager

Hos VES Advokater er vi specialiserede i at navigere i komplekse retssager og voldgiftssager inden for en bred vifte af retsområder

Vores ekspertise dækker hele processen – fra den indledende vurdering af din sag til den endelige afgørelse. Vi forstår vigtigheden af at sikre dine rettigheder og interesser, uanset om det drejer sig om en tvist mellem virksomheder eller individuelle parter.

Det er afgørende at nøje overveje grundlaget for ethvert krav, da det i rets- og voldgiftssager er en mulighed, at du kan pålægges at betale omkostningerne helt eller delvist, hvis du ikke opnår medhold. Det anbefales derfor at få en professionel vurdering af dine udsigter for at opnå medhold, inden du iværksætter en retssag eller voldgiftssag.

Forståelse af retssager

Retssager anlægges ved de danske domstole og kan gennemgå tre instanser; fra byret til landsret og i visse tilfælde Højesteret.

Voldgiftsprocessen giver muligheden for, at parterne indbyrdes kan beslutte at løse eventuelle konflikter ved voldgift i stedet for ved domstolene. Når en tvist opstår, træffer voldgiftsretten en afgørelse, som begge parter er forpligtede til at følge, uden at der er mulighed for appel, hvilket gør afgørelsen endelig og bindende.

Voldgiftssager som alternativ

Voldgiftssager tilbyder et alternativ til de traditionelle domstole, hvor tvister afgøres af en eller flere voldgiftsdommere udvalgt af parterne. Vores advokater har omfattende erfaring med voldgiftsprocesser og kan rådgive om, hvornår voldgift er den mest fordelagtige vej at gå.

Fordele ved voldgift

  • Specialiserede dommere: Parterne kan vælge dommere med relevant ekspertise.

  • Fortrolighed: Sagen holdes fortrolig. Dette kan være afgørende for at bevare virksomhedens omdømme og relationer.

  • Endelig afgørelse: Voldgiftskendelsen kan ikke ankes. Således undgår du at modparten anker sagen.

  • Hurtigere proces: Behandlingstiden er typisk kortere end ved en retssag.

Ulemper ved voldgift

  • Ingen mulighed for appel: Voldgiftskendelsen er endegyldig. For den tabende part vil dette naturligvis udgøre en udfordring.

  • Økonomi: Voldgiftsprocessen kan i tilfælde af småsager være væsentligt dyrere end traditionel retssagsbehandling hovedsageligt på grund af det krævede honorar til voldgiftsretten.

Da dit valg af voldgift frem for traditionel retssagsbehandling kræver omhyggelige overvejelser, anbefales det at få din sag vurderet, før du træffer den endelige beslutning.

Sagsomkostninger og økonomisk overvejelse

Et vigtigt aspekt af både rets- og voldgiftssager er omkostningerne forbundet hermed. VES Advokater rådgiver om potentielle omkostninger og muligheder for omkostningsdækning, herunder fri proces og retshjælpsforsikring. Vi lægger vægt på at give dig en realistisk vurdering af dine chancer for succes, så du kan træffe informerede beslutninger.

Småsager og betalingspåkrav

For sager med en økonomisk værdi på op til 50.000 kr. tilbyder de danske domstole en forenklet proces kaldet småsager. VES Advokater kan vejlede dig gennem denne proces, som er hurtigere og mindre omkostningstung end traditionelle retssager.

Ofte vil det bedre kunne betale sig, at vi udarbejder et betalingspåkrav, som kan sendes direkte til fogedretten, og vi hjælper dig med at foretage en vurdering af, hvad der er bedst for dig og din sag.

Mediation og retsmægling

Vores advokater har stor erfaring i at deltage i mediation og retsmægling, hvilket ofte kan være omkostningsbesparende og væsentligt hurtigere end en rets- eller voldgiftssag.
Vi hjælper dig med rådgivning herom.

Værdien af erfaren rådgivning

Uanset om din sag ender i retten eller ved en voldgiftsret, er erfaren juridisk rådgivning afgørende. Hos VES Advokater kombinerer vi dyb juridisk ekspertise med en praktisk tilgang for at sikre det bedst mulige resultat for dig. Vores mål er ikke kun at vinde din sag, men også at rådgive dig gennem processen med den største omhu og professionalisme.

Kontakt vores specialister

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.