Skip to main content

PERSONDATAPOLITIK

Under henvisning til EU’s databeskyttelsesforordning samt Databeskyttelsesloven af 23. maj 2018, skal vi understrege, at vi passer godt på dine personoplysninger.

VES Advokater Advokataktieselskab
Højvangsvej 24
2600 Glostrup
CVR: 15247630

Tlf.: 43960640

Mail: info@ves-advokater.dk

behandler personoplysninger om klienter og andre parter som led i driften af advokatvirksomhed og er dataansvarlig for disse oplysninger. Vi sikrer, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer. Hos VES Advokater behandler vi flere typer af personoplysninger afhængig af sagens karakter. Vi behandler således både almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, mailadresse mv., oplysninger om lovovertrædelser, cpr. -numre samt følsomme personoplysninger.

Hvad er formålet med og grundlaget for behandlingen?

VES Advokater behandler personoplysninger med bestemte formål, såsom kommunikation med klienter/parter/domstole og registreringer i myndigheders registre mv., til varetagelse af kontorets sager.

Såfremt du er klient hos os, er vores behandling af dine oplysninger nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen om advokatbistand. Er du modpart eller anden part i sagen, er vi nødsaget til at behandle dine personoplysninger for at kunne håndhæve eller forsvare en klients retskrav.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige og relevante for, at vi kan varetage sagen bedst muligt.

Vi er som advokatvirksomhed endvidere underlagt pligter efter hvidvaskloven, hvorfor vi ligeledes kan være forpligtede til at indhente personoplysninger til opfyldelse heraf.

Videregivelse.

Det kan være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger. Vi videregiver kun dine personoplysninger, såfremt der er et lovligt grundlag herfor, hvilket oftest vil være begrundet i varetagelsen af en klients interesser eller en retslig forpligtelse. Modtagere af dine oplysninger kan være klienter, modparter eller andre parter der er involverede i sagen, myndigheder, banker, domstole mv.

Endvidere behandler vores samarbejdspartnere, såsom vores IT-leverandører, dine personoplysninger i forbindelse med at bistå os i driften af advokatvirksomhed. VES Advokater har indgået databehandleraftaler med kontorets samarbejdspartnere for at sikre en betryggende behandling af personoplysninger, som VES Advokater er dataansvarlig for.

Opbevaring.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt ud fra det formål, som var den oprindelige grund til vores behandling.

I medfør af de advokatetiske regler er vi endvidere forpligtede til at opbevare sagsakter i en passende periode efter sagens afslutning. Vi opbevarer som udgangspunkt sagens akter i 5 år efter sagens afslutning. I nogle tilfælde vil der være grundlag for at opbevare sagsakter i op til 10 år.

Som advokatvirksomhed er vi endvidere forpligtede til at kunne afdække eventuelle interessekonflikter. Visse personoplysninger opbevares derfor uden tidsbegrænsning.

Dine rettigheder.

Du har i forbindelse med VES Advokaters behandling af dine personoplysninger en række rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i indholdet af personoplysninger om dig, som vi behandler.
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget.
  • Du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.
  • Du har ret til begrænset behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modtage egne personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Vi gør opmærksom på, at dine rettigheder, som oplyst ovenfor, kan være begrænsede af hensyn til vores tavshedspligt eller af andre årsager, herunder privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder mv.

Sikkerhed.

Hos VES Advokater har vi vedtaget interne retningslinjer for behandlingen af personoplysninger for at sikre, at vi lever op til vores forpligtelse om passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Disse retningslinjer indeholder instrukser og foranstaltninger for beskyttelse af dine personoplysninger og for at sikre en fast procedure for bl.a. sletning/anonymisering heraf, når behandling af personoplysningerne ikke længere er nødvendig.

Såfremt du mener, at dine personoplysninger ikke bliver behandlet korrekt, bedes dette drøftet med den ansvarlige advokat på din sag.

Du kan også fremsende en klage til databeskyttelsesmyndighederne, Datatilsynet. Se nærmere herom www.datatilsynet.dk

Du kan se formålet med, retsgrundlaget for samt hvilke personoplysninger vi behandler ud fra sagstype her: Behandling af persondata efter sagstype

Se vores dygtige hold af specialister

Mød vores advokater, der tilbyder dybdegående juridisk rådgivning og repræsentation, baseret på et solidt fundament af omfattende erfaring og specialisering inden for forskellige retsområder.